Thủ tục hành chính

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã thủ tục
Thủ tục 1   Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 01-GDĐT
Thủ tục 2   Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm,học thêm đối với cấp trung học cơ sở 02-GDĐT
Thủ tục 3   Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 03-GDĐT
Thủ tục 4   Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 04-GDĐT
Thủ tục 5   Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 05-GDĐT
Thủ tục 6   Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 06-GDĐT
Thủ tục 7   Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 07-GDĐT
Thủ tục 8   Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 08-GDĐT
Thủ tục 9   Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 09-GDĐT
Thủ tục 10   Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 10-GDĐT
Thủ tục 11   Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 11-GDĐT
Thủ tục 12   Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 12-GDĐT
Thủ tục 13   Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 13-GDĐT
Thủ tục 14   Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 14-GDĐT
Thủ tục 15   Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 15-GDĐT
Thủ tục 16   Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non,nhà trẻ hoạt động giáo dục 16-GDĐT
Thủ tục 17   Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 17-GDĐT
Thủ tục 18   Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 18-GDĐT
Thủ tục 19   Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 19-GDĐT
Thủ tục 20   Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 20-GDĐT
Thủ tục 21   Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 21-GDĐT
Thủ tục 22   Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 22-GDĐT
Thủ tục 23   Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 23-GDĐT
Thủ tục 24   Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 24-GDĐT
Thủ tục 25   Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 25-GDĐT
Thủ tục 26   Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 26-GDĐT
Thủ tục 27   Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 27-GDĐT
Thủ tục 28   Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 28-GDĐT
Thủ tục 29   Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 29-GDĐT
Thủ tục

30

   Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 30-GDĐT
Thủ tục

31

   Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 31-GDĐT

 

BỘ QUY TRÌNH ISO 9001: 2015 CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tên quy trình ISO 9001:2015 Mã hiệu
1 Quy trình Thành lập trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường Mầm non, Tiểu học, THCS tư thục QT.GDĐT.01
2 Quy trình Cho phép trường Mầm non, Tiểu học, THCS hoạt động giáo dục QT.GDĐT.02
3 Quy trình Cho phép trường Mầm non, Tiểu học, THCS hoạt động trở lại QT.GDĐT.03
4 Quy trình Sáp nhập, chia, tách Mầm non, Tiểu học, THCS QT.GDĐT.04
5 Quy trình Giải thể trường Mầm non, Tiểu học, THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) QT.GDĐT.05
6 Quy trình Thành lập trung tâm học tập cộng đồng QT.GDĐT.06
7 Quy trình Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại QT.GDĐT.07
8 Quy trình Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã QT.GDĐT.08
9 Quy trình Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường THCS QT.GDĐT.09
10 Quy trình Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu QT.GDĐT.10
11 Quy trình Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc dân lập QT.GDĐT.11
12 Quy trình Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học QT.GDĐT.12
13 Quy trình Chuyển trường đối với học sinh THCS QT.GDĐT.13
14 Quy trình Tiếp nhận, thuyên chuyên đối tượng học bổ túc THCS QT.GDĐT.14
15 Quy trình Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo QT.GDĐT.15
16 Quy trình Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục QT.GDĐT.16