ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6, 7, 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023

STT Nội dung Tải về
1 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Ngữ Văn lớp 6. Tải về
2 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Toán lớp 6 Tải về
3 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Ngữ văn lớp 7 Tải về
4 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Toán lớp 7 Tải về
5 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Lịch sử lớp 8 Tải về
6 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Sinh học  lớp 8 Tải về
7 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Địa lý lớp 8 Tải về
8 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Hóa học lớp 8 Tải về
9 Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 môn Vật lý lớp 8 Tải về