Ngày Hội STEM và Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện năm học 2023-2024

Ngày 14/12/2023 Phòng giáo dục và Đào tạo Nam Trực tổ chức ngày hội STEM và cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp huyện năm học 2023-2024. Tham gia cuộc thi có 21 trường THCS trong toàn huyện với 21 sản phẩm STEM và 21 dự án khoa học kỹ thuật. Với mục đích nhằm:
– Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học;
– Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội cho học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo về KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
– Gắn hoạt động NCKH với việc đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
– Tăng cường hoạt động thực hành, hoạt động nhóm, hoạt động cộng đồng… từ đó rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy phản biện, sáng tạo, hình thành các kỹ năng diễn đạt, thuyết trình; kỹ năng trao đổi, cộng tác; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc theo dự án…
– Khuyến khích các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT, giáo dục STEM trong các trường trung học.
Ngày hội STEM và cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp huyện năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội thi

bìa

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

.

15

.

18

.

19

Ban biên tập Phòng Giáo dục và Đào tạo