Mẫu hợp đồng lao động mới theo Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/05/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Trích yếu nội dung Mẫu hợp đồng lao động mới theo Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/05/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Tài liệu đính kèm 02-hd-dich-vu-Theo TT 05-2023-TT-BNV

02-Mauhd-lao-dong-chuyen-mon-nghiep-vu-TT05-2023-BVN