CÁC NHÀ KHOA BẢNG NAM TRỰC

CÁC NHÀ KHOA BẢNG NAM TRỰC

       Khoa cử Việt Nam thời kỳ phong kiến, từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi năm 1919 có 2.898 vị đỗ đại khoa. Tỉnh Nam Định có 88…