Bồi Dưỡng Chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Phổ biến Kết luận số 77-KL/HU ngày 16/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Nam Trực huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Bồi Dưỡng Chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Phổ biến Kết luận số 77-KL/HU ngày 16/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Nam Trực huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

          Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 09-HDLT/BTGTU-SGDĐT, ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sự chỉ đạo của…