Cơ cấu tổ Chức

Cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT Nam Trực

 

STT Họ tên Chức vụ SĐT

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

1 Đoàn Quang Vụ Trưởng phòng 0912.881.269
2 Nguyễn Mạnh Hưng Phó trưởng phòng 0912.273.343
3 Trần Thị Thành Phó trưởng phòng 0916.112.386
4 Trần Văn Hinh Phó trưởng phòng 0915.576.507

Trưởng các bộ phận chuyên môn theo cấp học

5 Vũ Thế Võ Trưởng bộ phận THCS 0983.253.389
6 Dương Viết Bổng Trưởng bộ phận Tiểu học 0917.905.438
7 Nguyễn Thị Hằng Trưởng bộ phận Mầm non 0984.057.946

Phụ trách công tác:

Tổ chức – Tổng hợp – Thanh tra - Tài chính

8 Ngô Văn Dự Công tác Tổ chức 0912.836.481
9 Trần Xuân Chỉnh

Công tác

Thanh tra - KĐCL

0913.723.868
10 Nguyễn Phan Anh

Chủ tịch

Công đoàn ngành

01257.408.666
11 Nguyễn Quốc Đạt Công tác Tài chính 0914.845.114