Ngày hội Stem tại Huyện Nam Trực

https://youtu.be/cjgUW_C8lqc