NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC MỚI 2017-2018