Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Phòng GD&ĐT

     Năm học 2017-2018, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện. Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả bằng nhiều giải pháp sáng tạo và quyết liệt.

     Bước sang năm 2018, trong bối cảnh huyện Nam Trực đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để thực hiện lộ trình về đích Nông thôn mới theo đúng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; xuất phát từ thực tiễn của ngành GD&ĐT đang trong quá trình xây dựng, phát triển các mô hình mới để hoàn thành mục tiêu xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia tạo điều kiện tối đa để các cơ sở Giáo dục duy trì chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi ở vị trí cao và ổn định, thay mặt tập thể lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ giáo viên và học sinh toàn Ngành, Thầy Đoàn Quang Vụ - Huyện ủy viên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ký bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

     Sau đây là toàn văn bản cam kết của ngành với UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

UBND HUYỆN NAM TRỰC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNam Trực, ngày 28 tháng 02 năm 2018


BẢN CAM KẾT

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2018

     - Căn cứ Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp;

     - Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

     - Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 06/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Trực năm 2018.

     Là người đứng đầu cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, xin cam kết với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện: Nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; các nhiệm vụ chung của ngành Giáo dục và Đào tạo; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 25/12/2018, cụ thể như sau:

     (1) Đảm bảo đủ các tiêu chí chuẩn thuộc lĩnh vực ngành phụ trách cho 4 xã, thị trấn về đích NTM năm 2018:

     - Xã Tân Thịnh: Công nhận chuẩn quốc gia trường THCS Hoàng Ngân; 02 trường Mầm non.

     - Xã Nghĩa An: Công nhận chuẩn quốc gia trường THCS Nghĩa An.

     - Thị trấn Nam Giang: Công nhận chuẩn quốc gia trường THCS và 02 trường Mầm non.

     (2) Tập trung vào hoàn thiện cơ sở vật chất các trường khó khăn; củng cố các trường trọng điểm cả về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chất lượng dạy và học;

     (3) Duy trì chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục học sinh giỏi ở tốp đầu của tỉnh.

    (4) Triển khai chương trình xây dựng Bếp ăn bán trú và Nhà vệ sinh tại các cơ sở Giáo dục trực thuộc theo các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

       ( 5) Thực hiện việc phối kết hợp với các tổ chức Đảng và đoàn thể tại các xã và Thị trấn để làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng các khu dân cư: Xanh - Sạch - Đẹp góp phần thực hiện đời sống văn hóa Nông thôn mới.

     Tôi xin cam kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt và chịu trách nhiệm cá nhân trước Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về kết quả thực hiện những nhiệm vụ nêu trên./.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 (Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ

     Từ các nhiệm vụ trọng tâm trên, Phòng GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch, cùng phối hợp với các Ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các nhà trường, huy động các lực lượng toàn xã hội hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua tới tất cả các nhà trường, tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh trong ngành giáo dục hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành đã nêu trên để duy trì thành tích đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh Nam Định.

bty

Ban biên tập Phòng GD&ĐT