Giáo dục huyện Nam Trực tưng bừng ngày khai trường

.

14

 

.

4

 

.

12

 

.

2

 

.

3

 

.

1

 

.

1.2

 

.

1.3

 

.

1.6

 

.

1.5

 

.

1.7

 

.

1.4.

.1

 

.

5

 

.

6

 

.

7

 

.

3

 

.

8

.

MN Nam Long

.

MN Nam Phúc

.

photo5

.

9

 

.

photo1

.

4