Công văn số 57/PGDĐT về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

TT

Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 57/PGDĐT Thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội Tải về
2 28-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội Tải về
3 125/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội Tải về
4 5446/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội Tải về