Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên

 1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1:

+ Lập tờ trình báo cáo gửi UBND cấp huyện để trình UBND tỉnh xin chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

+ Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng, quy định về hồ sơ, lệ phí.

Bước 2:

+ Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu đủ theo quy định thì tiếp nhận, nếu chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại).

Bước 3:

+ Niêm yết danh sách người đăng ký dự tuyển.

+ Nhận giấy thông báo tới người đủ điều kiện dự tuyển.

 1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND cấp huyện.
 2. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin dự tuyển.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú).

+ Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (nộp bản sao trưòng hợp thi tuyển, nộp bản chính và bảng điểm trường hợp xét tuyển).

+ Giấy khám sức khoẻ (Phòng khám khu vực trở lên).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao hộ khẩu (công chứng).

+ 2 ảnh 4x6 và 2 phong bì thư có dán tem.

+ Túi hồ sơ.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy thông báo tới người đủ điều kiện dự tuyển.
 5. Lệ phí (nếu có): 70.000 đồng.
 6. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin dự tuyển.
 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
 8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

+ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ huớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/102003.

+ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006.

+ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. 

Tập tin đính kèm: Đơn dự tuyển viên chức ngạch GV