Thủ tục: Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở

1. Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho đối tượng thực hiện TTHC.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếptại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp.

+ Biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

+ Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do Hội đồng các cơ sở giáo dục xét công nhận tốt nghiệp lập.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người học được cấp văn bằng, chứng chỉ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo.

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

11. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007.