Thủ tục hành chính

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã thủ tục
Thủ tục

1

  Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 01-GDĐT
Thủ tục

2

  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm,học thêm đối với cấp trung học cơ sở 02-GDĐT
Thủ tục

3

  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 03-GDĐT
Thủ tục

4

  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 04-GDĐT
Thủ tục

5

  Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 05-GDĐT
Thủ tục

6

  Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 06-GDĐT
Thủ tục

7

  Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 07-GDĐT
Thủ tục

8

  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 08-GDĐT
Thủ tục

9

  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 09-GDĐT
Thủ tục

10

  Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 10-GDĐT
Thủ tục

11

  Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 11-GDĐT
Thủ tục

12

  Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 12-GDĐT
Thủ tục

13

  Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 13-GDĐT
Thủ tục

14

  Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 14-GDĐT
Thủ tục

15

  Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 15-GDĐT
Thủ tục

16

  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non,nhà trẻ hoạt động giáo dục 16-GDĐT
Thủ tục

17

  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 17-GDĐT
Thủ tục

18

  Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 18-GDĐT
Thủ tục

19

  Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 19-GDĐT
Thủ tục

20

  Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 20-GDĐT
Thủ tục

21

  Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 21-GDĐT
Thủ tục

22

  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 22-GDĐT
Thủ tục

23

  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 23-GDĐT
Thủ tục

24

  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 24-GDĐT
Thủ tục

25

  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 25-GDĐT
Thủ tục

26

  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 26-GDĐT
Thủ tục

27

  Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 27-GDĐT
Thủ tục

28

  Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 28-GDĐT
Thủ tục

29

  Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 29-GDĐT