Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

TT

Số ký hiệu Nội dung

Công văn

1 02/CĐ-UBND Công điện khẩn của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tải về

2 106/UBND-PNN&PTNT Công văn của UBND huyện Nam Trực về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tải về

3

18/KH-UBND Kế hoạch của UBND huyện Nam Trực về việc Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tải về