Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021

STT Nội dung Tải về
1 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Địa lý lớp 8 Tải Về
2 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Hóa học lớp 8 Tải Về
3 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Lịch sử lớp 8 Tải Về
4 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Ngữ văn lớp 8 Tải Về
5 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Sinh học lớp 8 Tải Về
6 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Tiếng Anh lớp 8 Tải Về
7 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Tin lớp 8 Tải Về
8 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Toán lớp 8 Tải Về
9 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Vật Lý lớp 8 Tải Về
10 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Ngữ văn lớp 9 Tải Về
11 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Toán lớp 9 Tải Về
12 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Tiếng Anh lớp 9 Tải Về