Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp huyện khôi 6, 7 năm học 2020-2021

STT Nội dung Tải về
1 Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Ngữ Văn lớp 6 Tải Về
2 Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn tiếng Anh lớp 6 Tải Về
3 Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Toán lớp 6 Tải Về
4 Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Ngữ văn lớp 7 Tải Về
5 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Tiếng Anh lớp 7 Tải Về
6 Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 môn Toán lớp 7 Tải Về