Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI

Số ký hiệu văn bản   74/KH-UBND
Ngày ban hành   17/8/2020
Ngày hiệu lực   17/8/2020
Trích yếu nội dung   Kế hoạch triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Hình thức văn bản   Kế hoạch
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm   Kế hoạch số 74/KH-UBND

  Phụ lục kế hoạch