Công văn hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

TT Số, ký hiệu Đơn vị ký duyệt

Nội dung

Tải về

 1 1146/SGDĐT-TTr Sở GD&ĐT Nam Định - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020

 CV 1146/SGDĐT-TTr

2 255/PGDĐT-TTr Phòng GD&ĐT Nam Trực - Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

CV 255/PGDĐT-TTr