Sử dụng phần bù của hình để giải một số bài toán hình học

SỬ DỤNG PHẦN BÙ CỦA HÌNH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC_p001

SỬ DỤNG PHẦN BÙ CỦA HÌNH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC_p002

 

Nguồn: Báo Tuổi thơ