Đánh giá Hiệu trưởng, Giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên

TT Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 14/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
2 20/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
3 25/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Tải về
4 26/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non Tải về