Tài liệu hướng dẫn phần mềm quản lý nhà trường

TT Nội dung Tải về
1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp THCS – THPT (Smas – Viettel) Tải về
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp THCS – THPT (Vnedu – VNPT) Tải về
3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp Tiểu học (Smas – Viettel) Tải về
4 Hướng dẫn Giáo viên chủ nhiệm cấp Tiểu học sử dụng phần mềm (Smas – Viettel) Tải về
5 Hướng dẫn Giáo viên bộ môn cấp Tiểu học sử dụng phần mềm (Smas – Viettel) Tải về
6 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp Tiểu học (Vnedu – VNPT) Tải về
7 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp Mầm non (Vnedu – VNPT) Tải về
8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà trường cấp Mầm non (Smas – Viettel) Tải về
9 Quy trình thực hiện phần mềm quản lý nhà trường Tải về