Liên hệ

Phòng Giáo dục - Đào tạo  huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km số 4  - TT  Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định