Lịch Công tác tuần từ ngày 31/05 đến hết ngày 06/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 31/05 - 06/06/2021

 

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

31/05

Giao ban cơ quan

- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021(Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021(Bộ phận Tổ chức).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
Thứ 3

01/06

- Từ 7h30 tại phòng họp số 3: UBND huyện làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân và công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng). - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn trực tuyến cho giáo viên sử dụng SGK lớp 6 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS) - Tập huấn trực tuyến cho giáo viên sử dụng SGK lớp 6 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS)
- Tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
Thứ 4

02/06

- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển GDMN và Phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển GDMN và Phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
Thứ 5

03/06

- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển GDMN và Phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển GDMN và Phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
Thứ 6

04/06

- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
Thứ 7

05/06

Chủ nhật

06/06

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ