Lịch công tác tuần từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

30/9

GIAO BAN CƠ QUAN

- Tổng hợp Thống kê tháng 09/2019 (bộ phận Mầm non) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Rà soát đội ngũ, GV, NV thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luôn chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nam Định (các bộ phận)
Thứ 3

01/10

- Đón đoàn Thanh tra, Kiểm tra của Sở GD&ĐT.

- Đón đoàn Thanh tra, Kiểm tra của Sở GD&ĐT.

- Từ 7h30’ tại phòng họp số 3 – UBND huyện: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (đ/c Hinh)  
Thứ 4

02/10

 

- Từ 7h00, tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2019 - Họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019. - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025), Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
- Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 với các trường (bộ phận THCS) - Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 với các trường (bộ phận THCS)
- Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 1 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 2 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

03/10

- Từ 14h tại Phòng GD&ĐT: Hội nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực (Ban Tổ chức HU, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Làm việc với Hiệu trưởng các trường sáp nhập tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra dạy buổi hai và Câu lạc bộ (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra dạy buổi hai và Câu lạc bộ (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 3 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

04/10

- Kiểm tra dạy buổi hai và Câu lạc bộ (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra dạy buổi hai và Câu lạc bộ (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
- Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 5 (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp hồ sơ cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

05/10

Chủ nhật

06/10

 Ra quân làm vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 27  tháng 9  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ