Lịch công tác tuần từ ngày 29/11 – 05/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/11 – 05/12/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/11

Giao ban cơ quan

- Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối mầm non (Bộ phận Mầm non). - Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu ngân sách nhà nước 11 tháng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

30/11

- Từ 9h30, tại Phòng họp số 1: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại huyện.
- Kiểm tra chuyên đề 1 cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp trường học; An toàn thực phẩm và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS). - Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu ngân sách nhà nước 11 tháng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

01/12

- Kiểm tra chuyên đề 1 cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB).
- Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối tiểu học (Bộ phận Tiểu học). - Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS). - Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS).
- Duyệt lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non miền 1 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non miền 2 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

02/12

- Kiểm tra chuyên đề 1 cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB).
- Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học).
- Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối THCS (Bộ phận THCS). - Hội nghị tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về công tác công nghệ thông tin năm học 2021-2022 đối với khối THCS (Bộ phận THCS).
- Duyệt lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non miền 3 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non miền 4 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

03/12

- Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp và an toàn 1 cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp và an toàn 1 cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn mô đun 3, 4 cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS). - Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn các trường Bình Minh, Hoàng Ngân, Nam Cường (Bộ phận THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB).
- Duyệt lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp lương tháng 12/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

04/12

 - Từ 7h30, Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh.  
Chủ nhật

05/12

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ