Lịch công tác tuần từ ngày 28/09 đến hết 04/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/09 - 04/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

28/9

Giao ban cơ quan

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp Thống kê các cơ sở GDMN ngoài công lập đầu năm học (bộ phận Mầm non)
- Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ) - Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
Thứ 3

29/9

- Kiểm tra nền nếp 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non) - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
 - Rà soát, đôn đốc hoàn thành Phổ cập xóa mù chữ cho các xã, thị trấn (bộ phận Tiểu học)  - Dự kiến họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học tháng 10/2020 tại trường Tiểu học Nam Hải (bộ phận Tiểu học)
 - Kiểm tra nền nếp đầu năm các trường THCS (bộ phận THCS) - Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
 - Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 4

30/9

- Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Lãnh đạo Phòng, đ/c Chỉnh, 01 đ/c Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS) - Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Lãnh đạo Phòng, đ/c Chỉnh, 01 đ/c Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Đón đoàn Kiểm tra của Sở GD&ĐT: Về việc Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Đón đoàn Kiểm tra của Sở GD&ĐT: Về việc Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
- Từ 8h00' tại Phòng họp số 2 - UBND huyện: UBND huyện làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện về công tác thi tuyển giáo viên và cán bộ công chức cấp xã, cấp huyện (Đ/c Vụ) - Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ)
 - Rà soát, đôn đốc hoàn thành Phổ cập xóa mù chữ cho các xã, thị trấn (bộ phận Tiểu học) - Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học (bộ phận Tổ chức)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm các trường THCS (bộ phận THCS) - Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
Thứ 5

01/10

- Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Lãnh đạo Phòng, đ/c Chỉnh, 01 đ/c Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS) - Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Lãnh đạo Phòng, đ/c Chỉnh, 01 đ/c Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Rà soát, đôn đốc hoàn thành Phổ cập xóa mù chữ cho các xã, thị trấn (bộ phận Tiểu học) - Từ 13h45' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại huyện Nam Trực (đ/c Vụ)
- Tổng hợp số trẻ đi, đến học trái tuyến các trường mầm non thuộc Miền 1+2 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp số trẻ đi, đến học trái tuyến các trường mầm non thuộc Miền 3+4 (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm các trường THCS (bộ phận THCS) - Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học (bộ phận Tổ chức) - Hướng dẫn các trường chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học theo công văn số 384/UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện Nam Trực (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

02/10

- Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác Tổ chức cán bộ (Đ/c Vụ, đ/c Dự) - Tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác Tổ chức cán bộ (Đ/c Vụ, đ/c Dự)
- Từ 8h00tại Nhà văn hóa huyện: Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết 55-NQ/TW và cập nhập kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt (Lãnh đạo Phòng) - Hướng dẫn các trường chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học theo công văn số 384/UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện Nam Trực (bộ phận Tài vụ)
- Tổng hợp số trẻ đi, đến học trái tuyến các trường mầm non thuộc Miền 5 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp số trẻ đi, đến học trái tuyến các trường mầm non (bộ phận Mầm non)
- Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
- Rà soát, đôn đốc hoàn thành Phổ cập xóa mù chữ cho các xã, thị trấn (bộ phận Tiểu học)
Thứ 7

03/10

- Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện: Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non trong toàn huyện - Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện: Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học trong toàn huyện
Chủ nhật

04/10

- Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện: Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường THCS trong toàn huyện

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 9  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Đoàn Quang Vụ