Lịch công tác tuần từ ngày 28/06 đến hết ngày 04/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/06 - 04/07/2021

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

28/06

Giao ban cơ quan

- Từ 7h30 tại Phòng họp số 3 HĐND-UBND huyện: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Đ/c Vụ). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường thực hiện việc xét lương mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức). - Rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

29/06

- Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường thực hiện việc xét lương mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức). - Rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

30/06

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường thực hiện việc xét lương mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức). - Rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

01/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Duyệt quyết toán Ngân sách trường tiểu học thị trấn Nam Giang (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường thực hiện việc xét lương mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 6

02/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Duyệt quyết toán Ngân sách trường THCS thị trấn Nam Giang (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường thực hiện việc xét lương mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 7

03/07

Chủ nhật

04/07

 - Từ 7h00: Ra quân Vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh.

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ