Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021 – 02/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/12/2021 – 02/01/2022

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/12

Giao ban cơ quan

- Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 2 (Bộ phận Mầm non). - Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 2 (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ tài chính năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

28/12

- Từ 8h00, tại phòng họp số 1: Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (Đ/c Vụ). - Từ 14h00 tại Phòng họp tầng 3 Phòng GDĐT: Hội nghị trực tuyến của Sở GDĐT về việc rà soát chương trình học kỳ I năm học 2021-2022 (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT).
- Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 1 (Bộ phận Mầm non). - Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 1 (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2020 của các trường  tiểu học (Bộ phân Tiểu học). - Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2020 của các trường  tiểu học (Bộ phân Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ tài chính năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

29/12

- Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 5 (Bộ phận Mầm non). - Dự và đánh giá hoạt động giáo dục hình thức trực tuyến miền 5 (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2020 của các trường  tiểu học (Bộ phân Tiểu học). - Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2020 của các trường  tiểu học (Bộ phân Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ phân công công tác đối với giáo viên mầm non đã trúng tuyển (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ tài chính năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

30/12

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp trường học; An toàn thực phẩm và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông và tiến độ trường chuẩn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp trường học; An toàn thực phẩm và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông và tiến độ trường chuẩn (Bộ phận Mầm non).
- Dự kiến đón đoàn Kiểm tra đánh giá chính thức Kiểm định chất lương của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Dự kiến đón đoàn Kiểm tra đánh giá chính thức Kiểm định chất lương của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn trực tuyến (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ phân công công tác đối với giáo viên mầm non đã trúng tuyển (Bộ phận TCCB). - Dự kiến giao chỉ tiêu ngân sách năm 2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

31/12

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp trường học; An toàn thực phẩm và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông và tiến độ trường chuẩn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp trường học; An toàn thực phẩm và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông và tiến độ trường chuẩn (Bộ phận Mầm non).
- Dự kiến đón đoàn Kiểm tra đánh giá chính thức Kiểm định chất lương của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Dự kiến đón đoàn Kiểm tra đánh giá chính thức Kiểm định chất lương của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Tổng hợp báo cáo cuối năm nộp về Sở GDĐT, Sở Nội vụ (Bộ phận TCCB). - Dự kiến giao chỉ tiêu ngân sách năm 2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

01/01/2022

 Nghỉ Tết dương lịch năm 2022(Trực cơ quan theo lịch trực)
    
Chủ nhật

02/01/2022

Thứ 2
03/01/2022

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ