Lịch công tác tuần từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2016

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

26/9/2016

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2016-2017 các trường TH (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Chấn (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Sở GD&ĐT Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS từ ngày 26/9 đến ngày 8/10/2016 theo công văn số 1209/SGDĐT (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Tổng hợp kết quả xét tuyển giáo viên năm 2016, Báo cáo Hội đồng, Xét chúng tuyển (đ/c Dự, bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

27/9/2016

- Làm việc với Đoàn giám sát Huyện Ủy (đ/c Vụ, lãnh đạo Phòng, trưởng các bộ phận)  
- Rà soát, tổng hợp các nhóm trẻ gia đình, nhà sơ báo cáo lãnh đạo (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Thắng (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp kết quả xét tuyển giáo viên năm 2016, Báo cáo Hội đồng, Xét chúng tuyển (đ/c Dự, bộ phận Tổ chức) - Tập huấn nghiệp vụ quy trình tổ chức thi trắc nghiệm tại Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên tỉnh Nam Định (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Duyệt hồ sơ hộ nghèo miền 1 các trường TH, THCS (đ/c Đạt) - Duyệt hồ sơ hộ nghèo miền 2 các trường TH, THCS (đ/c Đạt)

Thứ 4

28/9/2016

- Dự Hội nghị giao ban Thủ trưởng Quý III năm 2016 tại  Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đ/c Vụ)
- Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Đồng (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Nghĩa (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đ/c Chỉnh) Hội thảo về triển khai văn hóa đọc KH-KT tại Nam Đồng (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Dự Hội nghị CBCCVC trường THCS Nam Hùng (đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Dự Hội nghị CBCCVC trường THCS Nguyễn Hiền (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới) - Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)
- Duyệt hồ sơ hộ nghèo miền 3 các trường TH, THCS (đ/c Đạt) - Duyệt hồ sơ hộ nghèo miền 4 các trường TH, THCS (đ/c Đạt)

Thứ 5

29/9/2016

- Dâng hương tưởng nhớ công ơn Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu tại đền thờ Quan Trạng xã Nam Hùng
- Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Thái (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Giang (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Tập huấn triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Học tập Cộng đồng năm học 2016-2017 tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ  (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới) - Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)
- Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả xét tuyển lên chủ tịch (đ/c Dự, bộ phận Tổ chức)
- Kiểm tra hồ sơ đánh giá ngoài trường THCS Nam Thắng (đ/c Chỉnh, bộ phận Thanh tra)
- Duyệt hồ sơ hộ nghèo miền 5 các trường TH, THCS (đ/c Đạt) - Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo (đ/c Đạt)

Thứ 6

30/9/2016

- Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ  (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)  - 16h họp giao ban
- Duyệt kế hoạch năm học cho 2 nhà trường: THCS Nam Đào và THCS Hồng Quang (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Kiểm tra hồ sơ đánh giá ngoài trường THCS Nam Thắng (đ/c Chỉnh, bộ phận Thanh tra)
- Thống nhất kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2016 với Sở Nội vụ (đ/c Dự, bộ phận Tổ chức)
- Cấp phát kinh phí thi đua cho 33 trường MN (đ/c Đạt) - Cấp phát kinh phí thi đua cho 33 trường MN (đ/c Đạt)

Thứ 7

01/10/2016

- Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Đào (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Dự Hội nghị CBCCVC trường THCS Nam Toàn (đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Dự Hội nghị CBCCVC trường THCS Hồng Quang (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới) - Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 22 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ