Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

26/11

- Họp giao ban  
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)
- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019 (Bộ phận MN) - Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019 tại Hội trường tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN)

Thứ 3

27/11

- Tổ chức cho những người dự tuyển học Nội quy, thông báo các bài dạy để chuẩn bị và bốc thăm dạy thực hành tại Hội trường tầng II – Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tổ chức)  - Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, các Sở ngành của tỉnh làm việc với UBND huyện về việc triển khai các công trình ngoài thực địa, lập và hoàn thiện hồ sơ xây dựng huyện chuẩn NTM (Đ/c Vụ dự)
- 8h Họp Thường trực Ban chỉ đạo “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện (Đ/c Vụ) - Dự Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 (Đ/c Vụ)
- Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ) - Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ)
- Họp Ban tổ chức Hội thi thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019 (Bộ phận MN) - Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019(Bộ phận MN)
- Dự hoạt động giữa giờ một số trường TH(Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy CLB (Bộ phận TH)
- Duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hướng dẫn huy động XHH năm học 2018-2019 các trường TH, THCS miền 1 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hướng dẫn huy động XHH năm học 2018-2019 các trường TH, THCS miền 2 (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

28/11

- Dự Hội nghị bàn giao trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cũ cho trường THCS Nguyễn Hiền (Đ/c Thành, Đạt)
- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019(Bộ phận MN) - Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với TT Nam Giang về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương 11 tháng đầu năm 2018 (Đ/c Vụ dự)
- Họp trưởng miền và Hiệu trưởng trường trọng điểm các trường Tiểu học để chuẩn bị cho Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Chia sẻ STEM với huyện Hải Hậu tại trường TH Nam Tiến; sinh hoạt chuyên môn tại các cụm miền (Bộ phận TH)
- Duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hướng dẫn huy động XHH năm học 2018-2019 các trường TH, THCS miền 3 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hướng dẫn huy động XHH năm học 2018-2019 các trường TH, THCS miền 4 (Bộ phận Tài vụ)
- Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ) - Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ)
- Khảo sát năng lực học sinh TH, THCS tham gia hội thi Hùng biện Tiếng anh cấp huyện tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận TH, THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

29/11

- Tổ chức sát hạch (Thực hành) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX (GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ) - Tổ chức sát hạch (Thực hành) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX (GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)
- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019(Bộ phận MN) - Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi GV mầm non dạy giỏi năm học 2018-2019(Bộ phận MN)
- Duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hướng dẫn huy động XHH năm học 2018-2019 các trường TH, THCS miền 5 (Bộ phận Tài vụ) - Kiểm tra dạy CLB (Bộ phận TH)
- Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ) - Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ)
- Hội thảo, tập huấn khai thác và sử dụng sách Tiếng anh hệ 10 năm tại Tp. Nam Định (Bộ phận THCS) - Hội thảo, tập huấn khai thác và sử dụng sách Tiếng anh hệ 10 năm tại Tp. Nam Định (Bộ phận THCS)

Thứ 6

30/11

- Tổ chức sát hạch (Thực hành) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX (GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ) (Bộ phận Tổ chức) - Tổ chức sát hạch (Thực hành) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX (GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ) (Bộ phận Tổ chức)
- 8h Hội nghị triển khai kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Kết luận 43 của Tỉnh ủy (Đ/c Vụ) - Rà soát việc quản lý, hoạt động của nhóm trẻ tư thục; nhóm trẻ gia đình (Bộ phận MN)
- Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ) - Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng tại Hải Phòng (Đ/c Võ))
- Dự hoạt động giữa giờ một số trường TH(Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy CLB (Bộ phận TH)
Thứ 7

01/11

   
Chủ nhật

02/12

- Tổng vệ sinh môi trường  

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 22 tháng 11 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ