Lịch công tác tuần từ ngày 26/07 đến hết ngày 01/08/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/07 - 01/08/2021

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

26/07

Giao ban cơ quan

- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ ra thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

27/07

- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ ra thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

28/07

- Từ 7h00 tại phòng họp số 3 HĐND-UBND huyện: Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. - Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn).
- Từ 8h00 tại Hội trường Sở Nội vụ Nam Định: Hội nghị thống nhất một số nội dung về bổ nhiệm và xếp lương giáo viên theo Thông tư số 01,02,03 của Bộ GDĐT (Đ/c Vụ). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn xây dựng kế hoạch  nhà trương tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn xây dựng kế hoạch  nhà trương tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
Thứ 5

29/07

- Tập huấn xây dựng kế hoạch  nhà trương tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn xây dựng kế hoạch  nhà trương tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

30/07

- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (các Bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Chi trả  khen thưởng  cho học sinh có thành tích xuất sắc tham gia HKPĐ cấp tỉnh  năm 2020 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

31/07

Chủ nhật

01/08

 - Từ7h00: Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh.

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 23 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ