Lịch công tác tuần từ ngày 25/04 – 01/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/04 – 01/05/2022

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

25/04

Giao ban cơ quan

- Từ 7h50 tại phòng họp số 1 UBND huyện: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (Đ/c Hưng). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB).
- Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

26/04

- Đánh giá, nhận xét Video của 20 trường Mầm non (Quý 1/2022), chọn Video tham gia cấp tỉnh (Bộ phận Mầm non). - Đánh giá, nhận xét Video của 20 trường Mầm non (Quý 1/2022), chọn Video tham gia cấp tỉnh (Bộ phận Mầm non).
- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS). - Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

27/04

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non).
- Tổng hợp kết quả khảo sát (Bộ phận Tiểu học). - Viết bài chữ đúng và đẹp cấp huyện bài số 8 (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS). - Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn các trường  lập hồ sơ  bổ nhiệm CDNN đối với những người đủ điều kiện theo Thông tư số 01, 02, 03 của Bộ GDĐT (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

28/04

- Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận Mầm non). - Rà soát minh chứng  trường XSĐAT 01  trường mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS). - Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).
- Triển khai Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo kế hoạch số 49/KH-PGDĐT (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

29/04

- Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận Mầm non). - Rà soát minh chứng  trường XSĐAT 01  trường mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS). - Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).
- Triển khai Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo kế hoạch số 49/KH-PGDĐT (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

30/04

  Nghỉ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2022).
Chủ nhật

01/05

 

  Nghỉ ngày Quốc tế lao động (01/5/2022).

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ