Lịch công tác tuần từ ngày 24/05 đến hết ngày 30/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/05 - 30/05/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/05

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021.
- Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS). - Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn các trường đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021(Bộ phận Tổ Chức). - Chuẩn bị hồ sơ duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Bộ phận Tài Vụ).
Thứ 3

25/05

- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021.
- Tổng hợp số liệu học sinh thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong (Bộ phận THCS). - Tổng hợp số liệu học sinh thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong (Bộ phận THCS).
- Xây dựng dự thảo đề nghị UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GDĐT theo Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT (Bộ phận Tổ Chức). - Chuẩn bị hồ sơ duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Bộ phận Tài Vụ).
Thứ 4

26/05

- Xây dựng dự thảo đề nghị UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GDĐT theo Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT (Bộ phận Tổ Chức). - Từ 14h00 tại Hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021- 2030 (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng).
- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ). - Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ).
- Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2020-2021(Bộ phận THCS). - Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2020-2021(Bộ phận THCS).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021.
Thứ 5

27/05

- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ). - Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ).
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021.
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ Chức). - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ Chức).
Thứ 6

28/05

- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ). - Phòng Tài chính – kế hoạch huyện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ).
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ Chức). - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ Chức).
Thứ 7

29/05

Chủ nhật

30/05

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ