Lịch công tác tuần từ ngày 22/11 – 28/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/11 – 28/11/2021

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

22/11

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các cơ sở tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Tổng hợp danh sách Hội thảo chương trình SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp, duyệt hồ sơ tăng giảm lương và các khoản phụ cấp theo lương năm 2021 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

23/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).
- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp, duyệt hồ sơ tăng giảm lương và các khoản phụ cấp theo lương năm 2021 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

24/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp, duyệt hồ sơ tăng giảm lương và các khoản phụ cấp theo lương năm 2021 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

25/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Bồi dưỡng mô đun 3 cho CBQL (Bộ phận Tiểu học). - Bồi dưỡng mô đun 3 cho CBQL (Bộ phận Tiểu học).
- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Rà soát giáo viên, nhân viên thừa, thiếu đề nghị UBND huyện phê duyệt cho các trường ký hợp đồng ngắn hạn chờ tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp, duyệt hồ sơ tăng giảm lương và các khoản phụ cấp theo lương năm 2021 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

26/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Bồi dưỡng mô đun 3 cho CBQL (Bộ phận Tiểu học). - Bồi dưỡng mô đun 3 cho CBQL (Bộ phận Tiểu học).
- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Rà soát giáo viên, nhân viên thừa, thiếu đề nghị UBND huyện phê duyệt cho các trường ký hợp đồng ngắn hạn chờ tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp, duyệt hồ sơ tăng giảm lương và các khoản phụ cấp theo lương năm 2021 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

27/11

   
Chủ nhật

28/11

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ