Lịch công tác tuần từ ngày 22/02 đến hết ngày 28/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/02 - 28/02/2021

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/02

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thiện hồ sơ giáo viên Tiểu học tuyển dụng mới để tham mưu với Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định phân công công tác  (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp quyết toán Ngân sách toàn ngành năm 2020  (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

23/02

- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.- Kiểm tra việc tập huấn giáo viên dạy giỏi (Bộ phận Tiểu học). - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.
- Tổng hợp rà soát chuẩn bị đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới báo cáo Sở GD&ĐT theo công văn số 180/SGDĐT-TCCB (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp quyết toán Ngân sách toàn ngành năm 2020  (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

24/02

- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.
- Tổng hợp rà soát chuẩn bị đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới báo cáo Sở GD&ĐT theo công văn số 180/SGDĐT-TCCB (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp quyết toán Ngân sách toàn ngành năm 2020  (Bộ phận Tài vụ).
- Tổng hợp mua sắm thiết bị dạy học QPAN cho lớp 1, 2 (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra sinh hoạt chuyên môn về điều chỉnh chương trình lớp 5 (Bộ phận Tiểu học).
Thứ 5

25/02

- Từ 8h00, tại phòng họp số 3 HĐND-UBND huyện: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử (Đ/c Vụ). - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp số lớp, biên chế và nhu cầu tuyển dụng giáo viên các trường mầm non tính đến ngày 01/03/2021 báo cáo về Sở Nội vụ (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp quyết toán Ngân sách toàn ngành năm 2020  (Bộ phận Tài vụ).
- Kiểm tra việc tập huấn giáo viên dạy giỏi (Bộ phận Tiểu học).
Thứ 6

26/02

- Từ 8h00', tại phòng họp số 3 HĐND-UBND huyện: Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (Đ/c Vụ). - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học, ổn định nề nếp chuyên.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp số lớp, biên chế và nhu cầu tuyển dụng giáo viên các trường mầm non tính đến ngày 01/03/2021 báo cáo về Sở Nội vụ (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp quyết toán Ngân sách toàn ngành năm 2020  (Bộ phận Tài vụ).
- Kiểm tra việc tập huấn giáo viên dạy giỏi (Bộ phận Tiểu học).
Thứ 7

27/02

 - Từ 7h30': Toàn huyện ra quân vệ sinh môi trường.
- Từ 8h00' - 12h00': Hội thảo trực tuyến chương trình giới thiệu SGK mới, thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông  2018 (Bộ phận tiểu học, THCS). - Từ 13h30' - 17h15': Hội thảo trực tuyến chương trình giới thiệu SGK mới, thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông  2018 (Bộ phận tiểu học, THCS).
Chủ nhật

28/02

 - Từ 7h15' - 11h45': Hội thảo trực tuyến chương trình giới thiệu SGK tiếng Anh lớp 2, lớp 6 (Bộ phận tiểu học, THCS).  - Từ 14h00' - 15h30': Hội thảo trực tuyến chương trình giới thiệu SGK tiếng Anh lớp 2, lớp 6 (Bộ phận tiểu học, THCS).

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ