Lịch công tác tuần từ ngày 21/06 đến hết ngày 27/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/06 - 27/06/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

21/06

Giao ban cơ quan

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021. - Từ 14h00 tại Phòng họp số 3 UBND huyện: Hội nghị họp bàn công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (Đ/c Vụ).
- Xét thi đua trình Bộ GDĐT, Sở GDĐT khen thưởng năm học  2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Xét thi đua trình Bộ GDĐT, Sở GDĐT khen thưởng năm học  2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
- Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

22/06

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

23/06

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

24/06

- Từ 7h45, tại Phòng họp số 3: Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Vụ). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 6

25/06

- Từ 7h00 tại Hội trường tầng 2 Phòng GDĐT: Hội đồng chấm SKKN Ngành GDĐT huyện Nam Trực năm học 2020-2021 làm việc. - Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
- Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

26/06

Chủ nhật

27/06

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 18 tháng 06 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ