Lịch công tác tuần từ ngày 20/09 đến hết ngày 26/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/09 - 26/09/2021

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

20/09

Giao ban cơ quan

 
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GDĐT và các điểm cầu trực tuyến 20 trường mầm non trên toàn huyện (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GDĐT và các điểm cầu trực tuyến 20 trường mầm non trên toàn huyện (Bộ phận Mầm non).
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Hoàn thành báo cáo đầu năm gửi Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ dự tuyển, tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo các khoản thu đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

21/09

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học). - Chuẩn bị nội dung duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non).
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ dự tuyển, tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo các khoản thu đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

22/09

- Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học). - Chia sẻ Thư viên ROOM tại Nam Thắng, Nam Tiến (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ dự tuyển, tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo các khoản thu đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

23/09

- Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo các khoản thu đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tài vụ).
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).  
Thứ 6

24/09

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học). - Tổng hợp kết quả duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn modun-3 theo Công văn của Sở GDĐT (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Chuyển lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

25/09

- Dự kiến trực tuyến cấp tiểu học về tiếp tục triển khai văn hóa đọc và xây dựng Thư viện thân thiện (Bộ phận Tiểu học).  
Chủ nhật

26/09

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 16 tháng 09 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ