Lịch công tác tuần từ ngày 20/06 – 26/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/06 – 26/06/2022

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

20/06

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Tuyển sinh lớp 6 các trường đại trà trên địa bàn toàn huyện năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).

- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).

- Tuyển sinh lớp 6 các trường đại trà trên địa bàn toàn huyện năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).

- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).

- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên tham mưu UBND huyện tuyển dụng giáo viên mầm non, Tiểu học (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp và chi trả khen thưởng cho tập thể, cá nhân, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 theo Quyết định khen thưởng của Sở GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

21/06

- Tổng hợp công tác thi đua cấp mầm non (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên tham mưu UBND huyện tuyển dụng giáo viên mầm non, Tiểu học (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp và chi trả khen thưởng cho tập thể, cá nhân, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 theo Quyết định khen thưởng của Sở GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

22/06

- Tổng hợp công tác thi đua cấp mầm non (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 các trường đại trà trên địa bàn toàn huyện năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).

- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).

- Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 các trường đại trà trên địa bàn toàn huyện năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).

- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).

- Tổ chức Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp và chi trả khen thưởng cho tập thể, cá nhân, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 theo Quyết định khen thưởng của Sở GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

23/06

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Chấm thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Xây dựng kế hoạch Đại hội Chi bộ thuộc Đảng Bộ Phòng GDĐT nhiệm kỳ 2022-2025 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp và chi trả khen thưởng cho tập thể, cá nhân, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 theo Quyết định khen thưởng của Sở GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

24/06

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Thông báo kết quả tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Thông báo kết quả tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Hội đồng thi đua Ngành GDĐT họp bình bầu xét  thi đua năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp và chi trả khen thưởng cho tập thể, cá nhân, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 theo Quyết định khen thưởng của Sở GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

25/06

   
Chủ nhật

26/06

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ