Lịch công tác tuần từ ngày 20/01 - 26/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2020

 

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

20/01

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các trường thực hiện công tác an toàn trường học (bộ phận Mầm non) - Đôn đốc các trường thực hiện công tác an toàn trường học (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học)
- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Làm báo cáo theo công văn số 38/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên  (bộ phận Tổ chức) - Làm báo cáo theo công văn số 38/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên  (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

21/01

- Đôn đốc các trường thực hiện công tác an toàn trường học (bộ phận Mầm non) - Đôn đốc các trường thực hiện công tác an toàn trường học (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học)
- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Làm báo cáo theo công văn số 38/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên  (bộ phận Tổ chức) - Làm báo cáo theo công văn số 38/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên  (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

22/01

(Trực tết Nguyên Đán năm 2020 theo lịch trực)
Thứ 5

23/01

(Trực tết Nguyên Đán năm 2020 theo lịch trực)
Thứ 6

24/01

(Trực tết Nguyên Đán năm 2020 theo lịch trực)
Thứ 7

25/01

(Trực tết Nguyên Đán năm 2020 theo lịch trực)
Chủ nhật

26/01

(Trực tết Nguyên Đán năm 2020 theo lịch trực)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 17  tháng 01  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ