Lịch công tác tuần từ ngày 19/10 đến hết 25/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/10 đến hết 25/10/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/10

Giao ban cơ quan

- Đối chiếu, tổng hợp thống kê phổ cập trẻ 5 tuổi; thống kê đầu năm học (Miền 1) (bộ phận Mầm non). - Đối chiếu, tổng hợp thống kê phổ cập trẻ 5 tuổi; thống kê đầu năm học (Miền 2) (bộ phận Mầm non).
- Các trường Tiểu học, THCS nộp danh sách học sinh khảo sát TDTT vào Email: vopgdnt@gmail.com  (bộ phận THCS). - Chi trả lương tháng 10/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan phòng GDĐT  (bộ phận Tài vụ).
- Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 (bộ phận Tổ chức). - Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 (bộ phận Tổ chức).
Thứ 3

20/10

- Đối chiếu, tổng hợp thống kê Phổ cập trẻ 5 tuổi; thống kê đầu năm học (Miền 3+4) (bộ phận Mầm non). - Đối chiếu, tổng hợp thống kê Phổ cập trẻ 5 tuổi; thống kê đầu năm học (Miền 5) (bộ phận Mầm non).
- Nắm bắt tình hình triển khai dạy lớp 1 (bộ phận Tiểu học). - Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 (bộ phận Tổ chức).
-Tổng hợp danh sách học sinh khảo sát TDTT (bộ phận THCS). - Chi trả lương tháng 10/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan phòng GDĐT  (bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

21/10

- Từ 8h00’ tại Hội trường tầng 1 Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn giáo dục an toàn giao thông cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS (Đ/c Hưng, đ/c Tùng và 10 giáo viên). - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch và dự kiến thông báo về việc chuyển giáo viên Mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức (bộ phận Tổ chức).
- Kiểm tra nền nếp 01 cơ sở GDMN (bộ phận Mầm non). - Chi trả lương tháng 10/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan phòng GDĐT  (bộ phận Tài vụ).
- Nắm bắt tình hình triển khai dạy lớp 1 (bộ phận Tiểu học).  
Thứ 5

22/10

- Tại trường Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - thành phố Nam Định: Sở GD&ĐT Tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục STEM cấp THCS năm 2020 (Đ/c Hưng, đ/c Võ và 10 giáo viên). - Tại trường Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - thành phố Nam Định: Sở GD&ĐT Tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục STEM cấp THCS năm 2020 (Đ/c Hưng, đ/c Võ và 10 giáo viên).
- Kiểm tra nền nếp 01 cơ sở GDMN (bộ phận Mầm non). - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch và dự kiến thông báo về việc chuyển giáo viên Mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức (bộ phận Tổ chức).
- Nắm bắt tình hình triển khai dạy lớp 1 (bộ phận Tiểu học).
Thứ 6

23/10

- Tại trường Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - thành phố Nam Định: Sở GD&ĐT Tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục STEM cấp THCS năm 2020 (Đ/c Hưng, đ/c Võ và 10 giáo viên). - Tại trường Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - thành phố Nam Định: Sở GD&ĐT Tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục STEM cấp THCS năm 2020 (Đ/c Hưng, đ/c Võ và 10 giáo viên).
- Kiểm tra nền nếp (bộ phận Tiểu học). - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch và dự kiến thông báo về việc chuyển giáo viên Mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức (bộ phận Tổ chức).
- Tập huấn chuyên môn GDMN (bộ phận Mầm non).
Thứ 7

24/10

 
Chủ nhật

25/10

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 16  tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Đoàn Quang Vụ