Lịch công tác tuần từ ngày 19/07 - 25/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/07 - 25/07/2021

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/07

Giao ban cơ quan

 
- Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 của các trường Tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ). - Từ 16h00 tại Phòng họp số 3 UBND huyện: Lãnh đạo UBND huyện nghe báo cáo dự thảo Kết luận về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch thực hiện kết luận (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng).
- Hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường tiểu học thị trấn Nam Giang  khu Nam Đào (Bộ phận Tiểu học). - Hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường tiểu học thị trấn Nam Giang  khu Nam Đào (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Phòng Nội vụ làm việc với Phòng GDĐT về công tác thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Phòng Nội vụ làm việc với Phòng GDĐT về công tác thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 3

20/07

- Từ 7h00 tại Nhà Văn hóa huyện Nam Trực: Dự Đại Hội Đại biểu Phụ nữ huyện Nam Trực lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2021-2026. - Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 của các trường Tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
- Hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường tiểu học thị trấn Nam Giang  khu Nam Đào (Bộ phận Tiểu học). - Hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường tiểu học thị trấn Nam Giang  khu Nam Đào (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

21/07

- Hoàn thiện kế hoạch giáo dục để hội thảo tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Hoàn thiện kế hoạch giáo dục để hội thảo tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 của các trường Tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

22/07

- Hoàn thiện kế hoạch giáo dục để hội thảo tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Hoàn thiện kế hoạch giáo dục để hội thảo tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 của các trường Tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

23/07

- Từ 7h00: Viếng Đền thờ liệt sĩ (Đ/c Vụ). - Hoàn thiện kế hoạch giáo dục để hội thảo tại Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

24/07

   
Chủ nhật

25/07

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 16 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ