Lịch công tác tuần từ ngày 18/5 - 24/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

18/5

Giao ban cơ quan

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 (bộ phận Tổ chức) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Chuẩn, KĐCL, GDMN trường Mầm non Đồng Sơn (bộ phận mầm non)
- Tổng hợp đăng kí sách ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT báo cáo Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Tổng hợp đăng kí sách ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT báo cáo Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
Thứ 3

19/5

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Chuẩn Quốc gia, KĐCL, GDMN trường Mầm non Nam Hùng (bộ phận mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp trường học (bộ phận mầm non)
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú của các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú của các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021 (bộ phận THCS)
- Tổng hợp số liệu Thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2009-2010 đến năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp số liệu Thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2009-2010 đến năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

20/5

 

- Từ 7h30' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (đ/c Vụ)
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú của các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú của các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021  (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021  (bộ phận THCS)
- Tiếp tục thực hiện xét CDNN cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Tiếp tục thực hiện xét CDNN cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. (bộ phận Tổ chức)
- Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ) - Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

21/5

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục ổn định nề nếp trường học và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục ổn định nề nếp trường học và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường
- Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (bộ phận THCS)
- Tiếp tục thực hiện xét CDNN cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Tiếp tục thực hiện xét CDNN cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
- Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ) - Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

22/5

  

- Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (bộ phận THCS)
- Triển khai kế hoạch số 60/KH-PGDĐT Về việc tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề  “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống Covid-19” đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh khen thưởng (bộ phận Tổ chức) - Triển khai kế hoạch số 60/KH-PGDĐT Về việc tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề  “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống Covid-19” đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh khen thưởng (bộ phận Tổ chức)
- Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ) - Dự kiến Duyệt hồ sơ học sinh nghèo theo Thông tư số 86/NĐCP (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

23/5

Chủ nhật

24/5

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 15  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ