Lịch công tác tuần từ ngày 18/04 – 24/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/04 – 24/04/2022

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

18/04

- Từ 8h00 tại Phòng họp số 3 Phòng GDĐT: Dự hội nghị trực tuyến học tập, Quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phân Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phân Mầm non).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các trường xây dựng Đề án vị trí việc làm (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các trường xây dựng Đề án vị trí việc làm (Bộ phận TCCB).
- Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

19/04

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phân Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phân Mầm non).
- Nhận đề khảo sát lớp 5 của Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Họp hội đồng khảo sát (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS). - Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các trường xây dựng Đề án vị trí việc làm (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

20/04

- Đôn đốc 03 trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KĐCL của Sở GDĐT (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00 tại Phòng họp số 2 trụ sở UBND huyện: Dự hội nghị về công tác phòng chống và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Làm phách tại trường tiểu học Nam Hồng (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS). - Tập huấn modun – 4 thuộc chương trình  GDPT 2018 cho cán bộ quản lý đại trà (Bộ phận THCS).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho giáo viên mầm non đã đủ  điều kiện theo luật giáo dục năm 2019 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

21/04

- Đôn đốc 03 trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KĐCL của Sở GDĐT (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00, phòng họp số 3: Hội nghị tiếp xúc cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
- Chấm khảo sát (Bộ phận Tiểu học). - Chấm khảo sát (Bộ phận Tiểu học).
- Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS). - Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho giáo viên mầm non đã đủ  điều kiện theo luật giáo dục năm 2019 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

22/04

- Đôn đốc 03 trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KĐCL của Sở GDĐT (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc 03 trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KĐCL của Sở GDĐT (Bộ phận Mầm non).
- Khảo sát chất lượng học sinh khối 2, 3, 4 năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS). - Hội thảo chuyên môn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Bộ phận THCS).
- Triển khai Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo kế hoạch số 49/KH-PGDĐT (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

23/04

Chủ nhật

24/04

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ