Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

17/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học

Thứ 3

18/7

- Tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)

- Tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học
- Kiểm tra công tác dạy KNS và KT đánh giá khối công trình vệ sinh các nhà trường (Bộ phận TH) - Hoàn thiện KH – Tiêu chí TĐ và các nội dung khác để chuẩn bị cho hội nghị xây dựng KH năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)

Thứ 4

19/7

- Tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)

- Tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học
- Kiểm tra công tác dạy KNS và KT đánh giá khối công trình vệ sinh các nhà trường (Bộ phận TH)

- Hoàn thiện KH – Tiêu chí TĐ và các nội dung khác để chuẩn bị cho hội nghị xây dựng KH năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)

Thứ 5

20/7

- Dự Hội nghị xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý các phòng, ban ngành của huyện giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 (Đ/c Vụ)

- Xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Kiểm tra công tác dạy KNS và KT đánh giá khối công trình vệ sinh các nhà trường (Bộ phận TH)

- Hoàn thiện KH – Tiêu chí TĐ và các nội dung khác để chuẩn bị cho hội nghị xây dựng KH năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)

Thứ 6

21/7

- Xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Kiểm tra công tác dạy KNS và KT đánh giá khối công trình vệ sinh các nhà trường (Bộ phận TH)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13 tháng 7 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ