Lịch công tác tuần từ ngày 17/05 đến hết ngày 23/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/05 - 23/05/2021

 

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 217/05

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và làm công tác chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00, tại phòng họp số 3: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng hợp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .
- Hướng dẫn các trường đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ Chức). - Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành giáo dục gửi về Sở GDĐT (Bộ phận Tài Vụ).
Thứ 318/05 - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và làm công tác chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các trường Tiểu học tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Hướng dẫn các trường đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ Chức). - Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành giáo dục gửi về Sở GDĐT (Bộ phận Tài Vụ).
- Các Hội đồng xét CNTN THCS năm học 2020-2021 làm việc (Bộ phận THCS).
Thứ 419/05 - Duyệt kết quả xét CNTN THCS năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).

+ Miền 1: từ 7h30 - 9h00

+ Miền 2: từ 9h00 - 10h00

+ Miền 3: từ 10h00 - 11h30

- Duyệt kết quả xét CNTN THCS năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).

+ Miền 4: từ 13h30 - 15h00

+ Miền 5: từ 15h00 - 17h00

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và làm công tác chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các trường Tiểu học tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Tổng hợp chứng từ thanh toán của các bộ phận trong cơ quan Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ). - Hướng dẫn các trường đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ Chức).
Thứ 520/05 - Tổng hợp các báo cáo cuối năm học 2020-2021 gửi về Sở GDĐT (Bộ phận Tổ Chức). - Tổng hợp chứng từ thanh toán của các bộ phận trong cơ quan Phòng GDĐT(Bộ phận Tài Vụ).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và làm công tác chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các trường Tiểu học tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bộ phận THCS).
Thứ 621/05 - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và làm công tác chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các trường Tiểu học tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Tổng hợp các báo cáo cuối năm học 2020-2021 gửi về Sở GDĐT (Bộ phận Tổ Chức). - Thanh toán lương tháng 5/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GDĐT (Bộ phận Tài Vụ).
- Nộp dữ liệu CNTN THCS năm học 2020-2021 về Sở GDĐT (Bộ phận THCS).
Thứ 722/05
Chủ nhật23/05  Từ 7h00 đến 19h00: Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ