Lịch công tác tuần từ ngày 14/9 - 20/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

14/9

Giao ban cơ quan

- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
 - Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non) Từ 15h00' tại phòng họp số 3 UBND huyện: UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, định hướng việc quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 (Đ/c Vụ).
- Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2019-2020 theo Nghị định 86 của Chính phủ (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

15/9

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non)
- Duyệt kế hoạch năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học) - Duyệt kế hoạch năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học)
- Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020(bộ phận THCS)
- Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2019-2020 theo Nghị định 86 của Chính phủ (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 4

16/9

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học)
- Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
- Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2019-2020 theo Nghị định 86 của Chính phủ (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 5

17/9

- Đón đoàn công tác của Cục Cơ sở vật chất - Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT: về việc kiểm tra một số trường mầm non, tiểu học, THCS.
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường mầm non thuộc miền 1+2 (bộ phận Mầm non) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường mầm non thuộc miền 3+4 (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học)
- Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Tổng kết công tác hội cha mẹ học sinh (bộ phận THCS)
- Cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2019-2020 theo Nghị định 86 của Chính phủ (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

18/9

- Từ 7h30' tại phòng họp tầng 3 Phòng GD&ĐT: UBKT huyện ủy Nam Trực thực hiện quy trình giám sát Phòng GD&ĐT (BCH Đảng ủy Phòng GD&ĐT)  - Từ 13h30' tại trường THPT Nam Trực: Tham dự Hội nghị tập huấn công tác CNTT năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT (Đ/c Hưng, đ/c Yến, đ/c Quyền, các trường MN, TH, THCS)
 - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường mầm non thuộc miền 5 và 4 cơ sở GDMN ngoài công lập: Tuổi thần tiên; Bi Bi; Ngôi sao nhỏ; Hằng Nga (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp kết quả duyệt kế hoạch phát triển các cơ sở GDMN năm học 2020-2021 (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học)
- Tập huấn chuyên môn (bộ phận THCS) - Điều tra Phổ cấp giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

19/9

   
Chủ nhật

20/9

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11  tháng 9  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Đoàn Quang Vụ